شیطان

ایا می دانید....

هنگامی که در حال حمل قرآن هستید شیطان دچار سردرد می شود 

و باز کردن آن او را تجزیه می کند

و با خواندن قرآن به حالت غش فرو می رود

با خواندن قرآن باعث می شوید او به اغما فرو برود.

آیا می دانید زمانیکه می خواهید این پیغام را به دیگران منتقل کنید

شیطان سعی خواهد داشت تا شما را منصرف کند؟

فریب شیطان را نخور....

/ 0 نظر / 7 بازدید