یه پست خفن(خانوما نرن ادامه!)

+18 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+16
.
.
.
.
.
.
.
+15
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+14
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.+12
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+10
.
.
.
.
.
.
.
.
+9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-1
.
.
.
.
.
.
.
.
-2
.
.
.
.
.
.
.
.
-3
.
.
.
-4


اینجا دیگه هوا سرد میشه باید کاپشن بپوشی!!!!!!!!
بر ذهن منحرف لعنت!!!
خجالتم خوب چیزیه!!!!!!
این بود آرمان های امام؟!!!!!
 با این تسبیح بزنم تو صورتت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 1 نظر / 9 بازدید